Jomiss   |  e-ISSN: 2980-2628

Original article | Journal of Migration and Settlement Studies 2023, Vol. 1(1) 130-147

Kırsal Meskenlerde Kültürel Değişim: Tokat Akbelen Köyü Örneği

Hüseyin Mertol & Berna Arıkan & Yunus Ergün

pp. 130 - 147   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jomiss.2023.560.9   |  Manu. Number: MANU-2303-15-0001.R2

Published online: June 21, 2023  |   Number of Views: 102  |  Number of Download: 189


Abstract

Kırsal yerleşme meskenleri bulundukları ortamın coğrafi özelliklerinden daima etkilenmiştir. Bölgenin doğal kaynakları, toprak özellikleri ve iklim yapısı gibi birçok faktör burada etkili olmaktadır. Günümüzde, her alanda görülen değişim gibi, kırsal meskenler de gelişen ekonomik düzey, teknolojik imkânlar, ulaşım ve iletişim koşullarının elverişli hale gelmesi gibi nedenlerle hızlı bir değişim ile karşı karşıya kalmıştır. 21. yüzyılda kırsal meskenler, modern çağın betonarme evlerinin bakısı altına girmektedir. Bu araştırmada Tokat ili Merkez İlçesine bağlı Akbelen köyünde bulunan geleneksel konutlar ve bu konutların uğradığı değişim ele alınmıştır. Ayrıca çalışmada coğrafi çevrenin bütün özelliklerini içinde barındıran meskenlerin tarihsel süreç içerisindeki değişim ve gelişimleri ile bunu etkileyen hususlar üzerinde durulmuştur. Çalışmada yerleşim yerinin tarihsel gelişimi hususunda nitel araştırma yöntemlerinden doküman analiz yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca yerleşim yerinde saha çalışması yapılarak orada yaşayan yerli halk ile nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği uygulanmıştır. Görüşme tekniğinde yerleşim yerinin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ve gelişimi ile ilgili veriler derlenmiştir. Sonuç olarak Akbelen köyünde de geleneksel meskenlerin büyük bir kısmının ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle kapatma, dönüştürme, değiştirme veya yeniden inşası gibi nedenlerle değişime uğradıkları görülmüştür.

Keywords: Kırsal Meskenler, Kırsal Değişim, Kültürel Coğrafya, Akbelen, Tokat


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Mertol, H., Arikan, B. & Ergun, Y. (2023). Kırsal Meskenlerde Kültürel Değişim: Tokat Akbelen Köyü Örneği . Journal of Migration and Settlement Studies, 1(1), 130-147. doi: 10.29329/jomiss.2023.560.9

Harvard
Mertol, H., Arikan, B. and Ergun, Y. (2023). Kırsal Meskenlerde Kültürel Değişim: Tokat Akbelen Köyü Örneği . Journal of Migration and Settlement Studies, 1(1), pp. 130-147.

Chicago 16th edition
Mertol, Huseyin, Berna Arikan and Yunus Ergun (2023). "Kırsal Meskenlerde Kültürel Değişim: Tokat Akbelen Köyü Örneği ". Journal of Migration and Settlement Studies 1 (1):130-147. doi:10.29329/jomiss.2023.560.9.

References

  ARI, Yılmaz-KÖSE, Abdullah, “İnsan-Çevre Etkileşimini Yorumlamada Yeni Bir Alternatif: Kültürel Coğrafya”, Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul 2005, s. 51-59.

  AYTEKİN, Arslan, Yeni Kırsallık Kavramı ve Kırsal Değişme: Kırıkkale İli Kırsalı Örneği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 2019.

  BAKIRCI, Muzaffer, “Avacık Yaylası (Gerger/Adıyaman) Örneğinde Değişen Sosyo-Ekonomik Şartların Mesken Farklılaşmasına Etkisi”, Türk Coğrafya Dergisi, S. 67, 2016, s. 51-59.

  CANPOLAT, Fethi-HAYLİ, Selçuk, “Büyük Çay Havzasındaki (Elâzığ) Kırsal Yerleşmelerin Coğrafi Analizi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 26, S. 1, 2016, s. 1-20.

  CEYLAN, Serdar-BULUT, İhsan, “Kırsal Konut Şekillenmesinde Etkili Olan Faktörler Açısından Misli Ovası Konutlarının İncelenmesi”, Mediterranean Journal of Humanities, C. 7, S. 2, 2017, s. 79-96

  DİRİCAN, Tuğba Dirican-AKYOL, Ali Akın, “Anadolu’da Kerpiç Duvar Yapımı Yöntemlerine Ait Bir Derleme Çalışması”, Sanat ve Tasarım Dergisi, S. 23, 2019, s. 117-126

  GÖK, Yaşar-KAYSERİLİ, Alperen, “Geleneksel Erzurum Evlerinin Kültürel Coğrafya Perspektifinden İncelenmesi”, Eastern Geographical Review, C. 18, S. 30, 2013, s. 175-216.

  GÜÇLÜ, İdris, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Nika Yayınevi, Ankara 2019.

  IŞIK, Ali, Umurlar Yöresinde (Balıkesir, Dursunbey) Kırsal Meskenlerde Modernleşme Eğilimleri: 1980-2015, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir 2015.

  KABANLI, Gamzenur, “Coğrafi Şartların Kırsal Yerleşmeler Üzerine Etkisine Bir Örnek: (Şenyurt- Tortum)”, Dünya Coğrafyası ve Kalkınma Perspektifi Dergisi, C. 1, S.1, 2022, s. 30-47.

  KAYA, Mutlu, “Geleneksel Kır Meskenlerinde Mimari Degradasyon: Sinop İli Örneği”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 2019, C. 17, S.1, s. 146-169.

  KAYSERİLİ, Alperen-ALTAŞ, Namık Tanfer, “Horasan İlçesi’ndeki Kır Meskenlerinin Kültürel Coğrafya Bakış Açısıyla İncelenmesi”, Doğu Coğrafya Dergisi, C. 15, S. 23, 2010, s. 81-101

  KÖSE, Abdullah, “Balıkesir Çevresinde Geleneksel Kırsal Avlu Peyzajı ve Değişimi”, Doğu Coğrafya Dergisi, C. 12, S. 18, 2007, s. 7-38.

  ÖZGÜR, Ertuğrul Murat Özgür, Yerleşme Coğrafyasına Giriş, 2010.

  ÜZÜLMEZ, Mehmet-YILMAZ, Ali, “Çıkrıkçı Köyü’nde (Manisa) Meskenler ve Çevre İlişkisi”, Osmanlı Hakimiyet Sahası Çalışmaları, C. 7, S. 12, 2017, s. 237-254.

  YILDIRIM, Ali-ŞİMŞEK, Hasan, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara 2005.

  ZAMAN, Mehmet, “Türkiye’de Kırsal Meskenler ve Coğrafi Dağılışları”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 21, S. 3, 2017, s. 911-935

  https://tr.wikipedia.org/wiki/Akbelen,_Tokat (02.02.2022)

  https://nisanyanmap.com/?lv=2&y=Bizeri&t=&srt=x&u=1&ua=0 (20.02.2022)

  https://santiyede.com/kontrplak-nedir-kullanim- alanlari-nerelerdir/ (21.02.2022 )