Jomiss   |  e-ISSN: 2980-2628

Original article | Journal of Migration and Settlement Studies 2023, Vol. 1(2) 163-181

Uluslararası Göç Tartışmaları Düzleminde Türkiye’nin Suriyeli Göçü Deneyimi

Canan Çetin

pp. 163 - 181   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jomiss.2023.620.2   |  Manu. Number: MANU-2309-02-0003.R3

Published online: December 27, 2023  |   Number of Views: 40  |  Number of Download: 130


Abstract

Göç kavramı yüzyıllardır yalnızca insanoğlunun değil birçok farklı türden canlının da deneyimlediği bir olgu olarak değerlendirilmektedir. Ancak özellikle soğuk savaş sonrası yeni dünya düzeni ile insanların yoğun olarak oluşturduğu göç akınları uluslararası sistemin ve özellikle de dünya siyasetinin gündemini ciddi bir biçimde etkilemiştir. Her ne kadar insanoğlu yüzyıllardır göç ediyor olsa da devletlerin politika yapımında birincil öncelikli konular arasında uzun yıllar yer bulamamıştır. Bu çalışma, uluslararası ilişkiler yazınına bu denli geç giren, gündeme alındığında ise küresel bir krize evirilen uluslararası göçün güncel sorunları ve bu eksende Türkiye’ye bu sorunların nasıl yansıdığı araştırma sorusu üzerine kurulmuştur. Çalışma bir araştırma makalesinden ziyade tanımlayıcı bir makale özelliği taşımaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde göç tarihi hakkında kısa bir girişin ardından, uluslararası göç sorunları üç temel parametrede incelenmiş, son bölümde ise Türkiye özelinde konunun nasıl yansıdığı ve farklı sorunlar olup olmadığı üzerinde durularak çalışma sonuçlandırılmıştır. Tüm hatlarıyla çağdaş göç sorunları ele almak istense de derinlemesine bir analiz için güncel konular çerçevesinde değerlendirme yapılırken, çalışmada diğer göç sorunlarına da değinilerek, temelde özellikle Türkiye açısından Suriyeli mültecilerin üzerinde durulan tartışmalara odaklanılmıştır.

Keywords: Göç Sorunları, Türkiye, Mülteci Krizi, Göç, Suriyeli Mülteciler


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Cetin, C. (2023). Uluslararası Göç Tartışmaları Düzleminde Türkiye’nin Suriyeli Göçü Deneyimi . Journal of Migration and Settlement Studies, 1(2), 163-181. doi: 10.29329/jomiss.2023.620.2

Harvard
Cetin, C. (2023). Uluslararası Göç Tartışmaları Düzleminde Türkiye’nin Suriyeli Göçü Deneyimi . Journal of Migration and Settlement Studies, 1(2), pp. 163-181.

Chicago 16th edition
Cetin, Canan (2023). "Uluslararası Göç Tartışmaları Düzleminde Türkiye’nin Suriyeli Göçü Deneyimi ". Journal of Migration and Settlement Studies 1 (2):163-181. doi:10.29329/jomiss.2023.620.2.

References

  I- Telif Eserler

  BADE, Klaus, Migration in European History, Wiley Blackwell, Malden 2003.

  BALCI, Ali, “Dış Politika: Yeni Bir Kavramsallaştırma Bağlamında Egemenlik Mitinin Analizi”,  Uluslararası İlişkiler, C. 7 (28), 2011 s. 3-29.

  BATALLA ADAM, Laura, “The EU-Turkey Deal One Year on: A Delicate Balancing Act” The International Spectator, 52(4), 2017, s. 44-58.

  BATALLA ADAM, Laura, The Refugee Card in EU-Turkey Relations: A Necessary But Uncertain Deal, Istituto Affari Internazionali,Working Paper Sabancı University, İstanbul 2016.

  BLOMFIELD, Michael- MOREHOUSE, Christal, Irregular Migration in Europe, Migration Policy İnstitute, Washington DC 2011.

  ÇAKIRER ÖZSERVET, Yasemin, Göçmenlere Yönelik Önyargı Araştırması, Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 2017.

  ÇETİN, Canan, “Perceptions Towards Syrian Refugees on The Concept of Integrated Threat Theory”, Ed. M. Bilgin, Contemporary Analysıs on Immıgratıon Issue in Europe and Turkey: Educational, Political and Legal Practices, 1st ed. Akcag Yayınları, Ankara 2021,  s. 258-288.

  ÇETİN, Canan, Homo-Sacer Analojisi Bağlamında Suriyeli Mültecilerin Durumu: Almanya ve Türkiye Karşılaştırmalı Analizi, Özgür Yayınları, Gaziantep 2023.

  DENİZ, Orhan, “1990 Sonrasında Türkiye’ye Yönelen Sığınma Hareketleri ve Etkileri” TÜCAUM VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2011, s. 93-102.

  DOST, Süleyman, “Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesinde Ülkemizdeki Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Durumu” Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4 (1), 2014, s. 27-69.

  ERALP, Atilla, Devlet ve Ötesi: Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar, İletişim Yayınları, İstanbul 2018.

  GIBNEY, Matthew, “Liberal Democratic States and Responsibilities to Refugees” American Political Science Review, 93 (1), 1999, s.169-181.

  HARARI, Yuval Noah, 21. Yüzyıl için 21 Ders, Kollektif Kitap, İstanbul 2019.

  HOFFMAN, John, Sovereignty, Buckingham: Open University Press, Minnesota 1998.

  Human Rights Watch (HRW),  Bulgaria: Pushbacks, Abuse at Borders, Human Rights Watch Organisation, 2016.

  International Organization of Migration (IOM), World Migration Report 2020, Switzerland: International Organization for Migration Office, Geneva 2020.

  MASSEY, Douglas, Why Does Immigration Occur? A Theoretical Synthesis, CUNY Publications, New York 1999.

  MCGRANAHAN, Carole, “Refusal and the Gift of Citizenship”, Cultural Anthropology, C. 31 (3), 2016 s. 334-341.

  MORGÜL, Kerem-SAVAŞKAN, Osman-MUTLU, Burcu, İstanbul’da Surı̇yelı̇ Sığınmacılara Yönelı̇k Algı ve Tutumlar: Partı̇zanlık, Yabancı Karşıtlığı, Tehdı̇t Algıları ve Sosyal Temas, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TUSES), Erişim Linki: https://tr.boell.org/sites/default/files/2021-06/Istanbulda%20Suriyeliler%20Raporu%20BASIM.pdf, Erişim Tarihi: 3 Haziran 2023.

  ÖZTÜRK TERZİ, Aslı, “Göç Edenlerin Tanımlanma Sorunsalını Göç İdaresi Başkanlığının “Misafirimsin” Adlı Kamu Spotu Üzerinden Okumak” Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, S. 57, 2023, s. 38-54.

  ŞENER, Bülent, “Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet ve Egemenlik Olguları” Tarih Okulu Dergisi, S. 18, 2014, s. 51-77.

  ŞİMŞEK, Doğuş, “Türkiye'de Suriyeli Mülteci Entegrasyonu: Zorluklar ve Olanakları”, Ekonomi, Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 2019, s.172-187.

  ŞİRİN ÖNER, Aslı-IHLAMUR ÖNER, Suna Gülfer,  Uluslararası İlişkilerde Göç: Olgular Aktörler ve Politikalar, Der Yayınları, İstanbul 2018.

  TERMINSKI, Bogumil, Development-Induced Displacement and Resettlement Causes, Consequences and Socio-Legal Context, Columbia University Press, Columbia 2014, s. 15

  TOPAL, Mehmet Hanefi-ÖZER, Ufuk-DOKUZLU, Emrah, “Public perception of Syrian Refugees in Turkey: An Empirical Explanation Using Extended İntegrative Threat Theory,” Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 3 (38), 2017, s. 35-58.

  WALLERSTEİN, Immanuel, Modern Dünya Sistemi 2, Yarın Yayınları, İstanbul 2012.

  ZOLBERG, Aristide-SHURKE, Astri-AGUAYO, Sergio,  Escape from Violence: Conflict and Refugee Crisis in the Developing, Oxford University Press, Oxford 1989.

  II- İnternet Kaynakları

  Anadolu Ajansı, Milliyet Gazetesi, Milliyet: https://www.milliyet.com.tr/siyaset/bakan-soyludan-yunanistana-gocmen-cagrisi-6156348, Erişim Tarihi 2 Haziran 2023.

  Euronews, “AB'den Suriyeli Sığınmacılar için Türkiye'ye 3 Milyar Euro Ek Destek”, Erişim Linki: https://tr.euronews.com/2021/06/25/ab-den-suriyeli-s-g-nmac-lar-icin-turkiye-ye-3-milyar-euro-ek-destek Erişim Tarihi: 10 Haziran 2023.

  Mülteciler Derneği, “Avrupa Birliğinin Suriyeliler için Türkiye'ye Ödediği Para”, Erişim Linki: https://multeciler.org.tr/avrupa-birliginin-suriyeliler-icin-turkiyeye-odedigi-para/  Erişim Tarihi: 10 Haziran 2023.

  Mülteciler Derneği, “Suriyeliler Devletten Maaş Alıyor mu? 2022”, Erişim Linki: https://multeciler.org.tr/suriyeliler-devletten-para-aliyor-mu/, Erişim Tarihi: 3 Haziran 2023.

  Mülteciler Derneği, “Türkiye'deki Suriyeli Sayısı 2023”, Erişim Linki: https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/  Erişim Tarihi:7 Eylül 2023.

  Oda TV, “Suriyeli Göçmenler Hangi Hastalıkları Getiriyor? 2014”, Erişim Linki: https://www.odatv4.com/guncel/suriyeli-gocmenler-hangi-hastaliklari-getiriyor-1009141200-64332 , Erişim Tarihi: 3 Haziran 2023.

  Göç İdaresi Başkanlığı, “Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler 2023”, Erişim Linki: https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638, Erişim Tarihi: 7 Eylül 2023.